CyrillicHelv Italic

Name: CyrillicHelv
Type: Italic
Family ID: FontMonger:CyrillicHelv Italic
Full name: CyrillicHelv Italic
Version: Kivun core font:V1.0
Weight: 400
PostScript: CyrillicHelvItalic
File name: CyrillicHelv_Italic.TTF
Uploaded by: Diamant
Downloads: 25
Rating: 0 / 0
Download (25.84 Kb)
Comments (0)