Zapf Chancery Medium Italic BT

Name: ZapfChan Md BT
Type: Medium Italic
Family ID: ITC Zapf Chancery Medium Italic, Chancery 801
Full name: Zapf Chancery Medium Italic BT
Version: mfgpctt-v1.54 Thursday, February 11, 1993 8:47:44 am (EST)
Weight: 400
PostScript: ZapfChanceryITCbyBT-MediumItal
File name: ZAPHCHI.TTF
Uploaded by: Diamant
Downloads: 60
Rating: 0 / 0
Download (58.3 Kb)
Comments (0)